Η ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ έχει προσδιορίσει τις εξωτερικές και εσωτερικές παραμέτρους που αφορούν το σκοπό και τη στρατηγική της και οι οποίες επηρεάζουν την ικανότητα της να επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα του ΣΔ της.   Σαν εξωτερικές παραμέτρους η εταιρεία αναγνωρίζει το νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στις λειτουργίες της, τις συνθήκες των αγορών στις οποίες απευθύνεται, τον ανταγωνισμό, τις οικονομικές συνθήκες και συγκυρίες σε εθνικό και διεθνές - κατά περίπτωση - επίπεδο και τις αποφάσεις των συνεργαζόμενων εξωτερικών παρόχων. Σαν εσωτερικές παραμέτρους οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα της να επιτυγχάνει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, αναγνωρίζει το μοντέλο διοίκησης της εταιρείας και τον προϋπολογισμό της διοίκησης καθώς και θέματα γνώσεων, κουλτούρας και εν γένει παιδείας που σχετίζονται με το εργατικό δυναμικό της. Η ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά  ISO  EN 9001:2015 ,  Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά   ISO  EN 14001:2015 , Σύστημα Διαχείρισης   Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία κατα ISO  OHSAS 18001:2007, Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας κατα ISO 37001:2016    σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει και εκτελεί.    Σ

 

 

Η ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά  ISO  EN 9001:2015  σε όλα τα εργα που αναλαμβάνει και εκτελεί.

πλαίσια αυτής της Πολιτικής Ποιότητας η Διοίκηση έχει θέσει αντικειμενικούς σκοπούς για την Ποιότητα, που περιγράφονται ακολούθως:

  1. Αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών
  2. Ενδυνάμωση της αξιοπιστίας της εταιρίας
  3. Αύξηση του ποιοτικού ελέγχου κατά τηην υλοποίηση  των έργων
  4. Βελτιστοποίηση της διαχείρισης του χρόνου υλοποίησης των έργων
  5. Συνεχής εκπαίδευση  & κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού για απόκτηση νέας τεχνογνωσίας
  6. Βελτίωση της ποιότητας και του χρόνου παράδοσης προμηθευτών - υπεργολάβων - συνεργατών
  7. Δαρκής εκσυχρονισμός εξοπλισμού
  8. Διαρκής βελτίωση του τρόπου οργάνωσης και λειτουργίας της εταιρίας σύμφωνα με το  ΣΔΠ και η αποτελεσματική εφαρμογή  & αποδοτικότητά του
  9. Αύξηση των πωλήσεων και κατ' επέκταση της κερδοφορίας της εταιρίας

H ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει  πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά   ISO  EN 14001:2015  σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει και εκτελεί.

Στα

Η ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ  έχει αναπτυξει και εφαρμόζει πιστοποιημένο  Σύστημα Διαχείρισης Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία κατα ISO  OHSAS 18001:2007 σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει και εκτελεί. 

Η ΓΕΩΡΥΘΜΙΚΗ ΑΤΕ έχει αναπτύξει και εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας κατα ISO 37001:2016  σε όλα τα έργα που αναλαμβάνει και εκτελεί.