Προστασία Περιβάλλοντος

Η πολιτική περιβάλλοντος της εταιρείας εστιάζει στη:            Μείωση των απορριμμάτων-αποβλήτων που προκύπτουν από την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων. Ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων-αποβλήτων με προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης. Εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αξιοποίηση. Εξασφάλιση της καλής ποιότητας του περιβάλλοντος εργασίας στα πλαίσια της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων αλλά και στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος. Ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας σε θέματα περιβάλλοντος. Επιλογή των προμηθευτών και συνεργατών της με βάση και τα περιβαλλοντικά κριτήρια.

Η εταιρεία έχει για την Περιβαλλοντική Διαχείριση το αντίστοιχο τμήμα, στελεχωμένο από τον Εκπρόσωπο της Διοίκησης και τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που έχει οριστεί από τη Διοίκηση και έχει εξουσία και οργανωτική ανεξαρτησία για να εξασφαλίζει ότι το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της εταιρείας λειτουργεί και τηρείται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001:2015.

 

Με την ανάπτυξη του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001:2015 η εταιρεία αναγνωρίζει τις ευθύνες της απέναντι στο περιβάλλον και δεσμεύεται στην πιστή εφαρμογή των απαιτούμενων κανονισμών του συστήματος. Η πολιτική περιβάλλοντος της εταιρείας αποτελεί δέσμευση για συνεχή βελτίωση και αποφυγή της όποιας περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. Η παρούσα πολιτική περιβάλλοντος γνωστοποιείται, εφαρμόζεται και στηρίζεται από κάθε εργαζόμενο της εταιρείας.