Εργασίες κλαδέματος ευκαλύπτων και εκρίζωσης των αϊλανθών στο Ψ.Ν.Α. ,, ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΙΟ ,,

κλαδεύτηκαν 15 μεγάλοι ευκάλυπτοι και  εκριζώθηκαν 30 αίλανθοι

Σχετικές Δημοσιεύσεις