Γενικές επισκευές-Συντηρήσεις Σχολικών κτιρίων

Σύμφωνα με την μελέτη εκτελέστηκαν εργασίες επισκευής και συντήρησης των Σχολικών κτιρίων του Δήμου Κορυδαλλού.

Έγιναν οι παρακάτω εργασίες:

Α)ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

α)Περιλαμβάνονται διάφορες οικοδομικές εργασίες όπως αποξυλώσεις παντός είδους, κατασκευή πλινοδομών και επιχρισμάτων, επιστρώσεις δια πλακών, πλακιδίων, κ.λ.π.

β)Σιδηρουργικές εργασίες κατασκευής και τοποθέτησης σιδηρών κουφωμάτων και κιγκλιδωμάτων περίφραξης, προστατευτικού πλέγματος, τοποθέτηση κλειδαριών και πομόλων κουφωμάτων.

γ)Αντικατάσταση υαλοπινάκων

δ)Εργασίες ανακαίνισης χρωματισμών τοίχων, πινάκων δια πλαστικού ή ακρυλικού χρώματος, ελαιοχρωματισμοί σιδηρών και ξυλίνων επιφανειών κ.λ.π.

Β)ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

α)Υδραυλικές εργασίες επισκευής ή τοποθέτησης νέων ειδών υγιεινής, εργασίες επισκευής φρεατίων, υδραυλικών εγκαταστάσεων, αποφράξεις σωλήνων, αντικατάσταση βρυσών, κ.λ.π.

β)Ηλεκτρολογικές εργασίες επισκευής ηλεκτρολογικού δικτύου, αντικατάστασης φθαρμένων λαμπτήρων, φωτιστικών σωμάτων κ.λ.π.

γ)Εργασίες συντήρησης και επισκευής λέβητα, καυστήρα, θερμαντικών σωμάτων δικτύου κεντρικής θέρμανσης κ.λ.π.

Σχετικές Δημοσιεύσεις