Καταπολέμηση Ασθενειών Πεύκων & Φοινικοειδών

  Η εργολαβία έγινε  με σκοπό την πρόληψη και τον περιορισμό της πιτυοκάμπης ( Lepidoptera Thaumetopoeidae ) που προσβάλει τα πεύκα και του εντόμου ρυγχοφόρου  ( Rhynchophorus ferrugineus ) που προσβάλει τα φοινικοειδή και αφορά τα δέντρα που βρίσκονται σε δενδροστοιχίες, πλατείες, πάρκα, σχολικούς κήπους κλπ εντός των ορίων του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. Πιο συγκεκριμένα, Α) Η κάμπια των πεύκων ή πιτυοκάμπη (Lepidoptera Thaumetopoeidae), είναι από τους σημαντικότερους εχθρούς του πεύκου. Το προνυμφικό στάδιο του εντόμου καταναλώνει μεγάλο μέρος της φυλλικής επιφάνειας με αποτέλεσμα να περιορίζει σημαντικά την ανάπτυξη των νεαρών δένδρων, ενώ υψηλές προσβολές για συνεχόμενα έτη μπορούν να οδηγήσουν στην ξήρανση νεαρών αλλά και μεγάλων σε ηλικία πεύκων. Χαρακτηριστικό της προνύμφης είναι και οι αλλεργικές αντιδράσεις που προκαλεί σε όποιον τις πλησιάσει καθώς μόλις απειληθούν διασπείρουν στον αέρα τρίχες με τοξίνες που ερεθίζουν δέρμα, μάτια και αναπνευστικό σύστημα. Για τους παραπάνω λόγους η παρουσία του εντόμου μέσα σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, πάρκα , δενδροστοιχίες, κ.λ.π προκαλεί υποβάθμιση του πράσινου της πόλης σε περιπτώσεις μεγάλων προσβολών και συχνότατα προβλήματα υγείας στους δημότες. Β) Το επιβλαβές έντομο Rhynchophorus ferrugineus (ρυγχοφόρος ή κόκκινο σκαθάρι) θεωρείται σήμερα ως ο σημαντικότερος εχθρός των φοινικοειδών. Στον ίδιο τον φοίνικα μπορεί να απαντώνται επικαλυπτόμενες γενιές και να συνυπάρχουν όλα τα βιολογικά στάδια του εντόμου μέχρι την πλήρη καταστροφή του φυτού οπότε τα ακμαία μεταναστεύουν σε νέα φοινικόδεντρα. Η πρόοδος της προσβολής δεν είναι πάντα ορατή, ειδικά από μη εξειδικευμένους τεχνικούς. Παράλληλα τα υγιή αλλά μη προστατευμένα φοινικοειδή αποτελούν «σκαλοπάτι» για την περαιτέρω εξάπλωση του εντόμου σε διπλανές περιοχές. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ   Οι εργασίες της παρούσας τεχνικής περιγραφής αφορούν την καταπολέμηση των εντομολογικών εχθρών: Α. Lepidoptera Thaumetopoeidae κοινώς και ως πιτυοκάμπη των πεύκων, σε 9.150 (εννέα χιλιάδες εκατόν πενήντα) πεύκα, και Β. Rhynchophorus ferrugineus (κοινώς ως σκαθάρι των φοινίκων) σε 60 (εξήντα) φοίνικες που βρίσκονται σε ιδιαίτερη θέση ή έχουν ιδιαίτερη ιστορική ή καλλωπιστική αξία.   Γενικές Οδηγίες 1. Χωροχρονική βελτιστοποίηση εφαρμογών: Λόγω των διαφορετικών μικροκλιματικών συνθηκών που επικρατούν στον αστικό ιστό, η βέλτιστη περίοδος εφαρμογής θα προσδιορισθεί με γνώμονα επί τόπου παρατηρήσεις και το σχέδιο δράσης για κάθε μια από τις περιοχές παρέμβασης. 2. Η επιλογή των φυτοπροστατευτικών προϊόντων (σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων) καθώς και ο τελικός αριθμός των εφαρμογών θα γίνει από το Τμήμα Ανάπτυξης & Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης. 3. Πριν την εφαρμογή οποιασδήποτε παρέμβασης η εταιρεία είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει την προσωπική ασφάλεια του εφαρμοστή, την ασφάλεια του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των περίοικων. Ειδικότερα θα διασφαλιστεί με ευθύνη της εταιρείας: α. Η παρουσία Γεωπόνου της εταιρείας καθ’ όλη την διάρκεια των ψεκασμών, μη παρουσία ανθρώπων (άλλων πλην του ψεκαστή και του προσωπικού της εταιρείας) και ζώων, από την έναρξη των ψεκασμών έως ότου στεγνώσουν τα ψεκασθέντα μέρη των πεύκων. β. Η τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάνσεων τουλάχιστον μια μέρα νωρίτερα που να αφορούν τον επικείμενο ψεκασμό και τοποθέτηση σημάνσεων ότι διενεργήθηκε ψεκασμός μετά από αυτόν, με χρόνο διατήρησης τουλάχιστον για 24 ώρες. γ. Όποια επιπρόσθετα μέτρα αφορούν την ασφάλεια των ψεκασμών θα ορισθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 4. Η διενέργεια των ψεκασμών θα επιδιώκεται τις ώρες της ημέρας που μπορούν να εξασφαλισθούν όσο το δυνατόν περισσότερο τα παρακάτω πλεονεκτήματα: α. Χαμηλότερες θερμοκρασίες β. Ασθενέστερους ανέμους γ. Απουσία έντονου ηλιακού φωτός δ. Απουσία ή μικρή διέλευση ανθρώπων κατά την διάρκεια των ψεκασμών 5. Μέτρα προστασίας - Όλα τα συνεργεία της εταιρείας, καθ’ όλο το διάστημα εργασίας τους, θα είναι εφοδιασμένα με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας τους (π.χ. μάσκες, κράνη, γιλέκα φωσφορίζοντα, γάντια κλπ). Ιδιαίτερα για τις εργασίες που αφορούν την αντιμετώπιση του κόκκινου σκαθαριού των φοινίκων για τις οποίες απαιτείται μεγάλη σχολαστικότητα ως προς τα μέτρα προφύλαξης θα τηρούνται αυστηρά όλες οι οδηγίες του Υπουργείου και των Φυτοϋγειονομικών Ελεγκτών. 6. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία θα συμμορφώνεται πλήρως στις υποδείξεις της Υπηρεσίας σε θέματα επιλογής τρόπου και χρόνου εφαρμογής των εργασιών. 7. Οι εργασίες καταπολέμησης θα εκτελεσθούν σύμφωνα με την υπ΄αρ. 100/2018 μελέτη του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και τις παρακάτω κατά περίπτωση τεχνικές περιγραφές και επιπλέον, κάθε εργασία θα λαμβάνει σχετική έγκριση από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, η οποία μπορεί να αναμορφώσει το πρόγραμμα εργασιών ή να περικόψει εργασίες αν αυτές κριθούν μη απαραίτητες. Περιγραφή εργασιών Για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των συγκεκριμένων εντομολογικών εχθρών απαιτούνται οι εξής επιμέρους ενέργειες:   Α. Αντιμετώπιση του Thaumetopoea pityocampa   1. Ψεκασμός με βιολογικό φυτοπροστατευτικό προϊόν: Η επέμβαση θα γίνει με τον bacillus thuringiensis- var. Kustaki, βιολογικό εντομοκτόνο στομάχου με εκλεκτική δράση κατά των προνυμφών των λεπιδοπτέρων. Δρά με την κατάποση, με την οποία οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και σε μερικές μέρες πεθαίνουν. Συγχρόνως το συγκεκριμένο εντομοκτόνο δε είναι τοξικό για τον άνθρωπο, για άλλα θηλαστικά, για διάφορα έντομα και κυρίως για τις μέλισσες. Το υδατικό σκεύασμα που θα χρησιμοποιηθεί στους ψεκασμούς θα αποτελείται από τον bacillus thuringiensis- var. Kustaki σε αναλογία 50 gr/100 lt διαλύματος, την κοινή ζάχαρη σε αναλογία 100 gr/100 lt διαλύματος, ως ελκυστικό τροφής. Τα έντομα που προσβάλλουν το αστικό πράσινο είναι ορισμένες φορές δυσεξόντωτα. Ενδέχεται δηλαδή να βρίσκονται σε τέτοιο στάδιο ανάπτυξης στο οποίο να μην έχουμε την επιδιωκόμενη αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή του εντομοκτόνου. Είναι επομένως πολύ σημαντική η «επικαιροποίηση» των ψεκασμών, δηλαδή η τήρηση του σωστού χρόνου εφαρμογής, όπως αναγράφεται στην ετικέτα του σκευάσματος. Σε διαφορετική περίπτωση δεν έχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Τα ενήλικα εμφανίζονται από τέλος Ιουλίου μέχρι και Οκτώβριο με μέγιστο πτήσεων τον Αύγουστο, ζουν λίγες μόνο ημέρες και στο σύντομο αυτό διάστημα συζευγνύονται και ωοτοκούν στις πευκοβελόνες. Κάθε θηλυκό εναποθέτει περισσότερα από 300 αυγά, συνήθως σε ομάδες άνω των 70 αυγών εντός μετάξινων θηκών. Οι νεαρές προνύμφες εμφανίζονται 30 – 45 ημέρες μετά και τρέφονται τη νύχτα στις πευκοβελόνες ενώ κρύβονται την ημέρα εντός της φωλιάς τους. Καταναλώνουν μεγάλη ποσότητα πευκοβελόνων και αυτό μπορεί να στρεσάρει ιδιαίτερα τα νεαρά πεύκα. Μόλις μεγαλώσουν σε μέγεθος αρχίζουν να υφαίνουν κουκούλι και να προστατεύονται μέσα σε αυτό από καιρικές συνθήκες και φυσικούς εχθρούς. Επομένως κατάλληλη εποχή για την αντιμετώπιση του εντόμου είναι η χρονική περίοδος Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου πριν οι μικρές κάμπιες σχηματίσουν πάνω στα δένδρα "κουκούλια". Το διάστημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς οι νεαρές προνύμφες είναι ιδιαίτερα ευπαθείς στον Βάκιλο και η αποτελεσματικότητα του με όσες έρθει σε επαφή είναι σχεδόν 100%. Ψεκάζεται όλη η κόμη του πεύκου αν είναι δυνατόν αργά το σούρουπο ώστε όταν οι νεαρές προνύμφες βγουν το βράδυ για να τραφούν, να καταπιούν την τοξίνη του βακίλου και σε βάθος χρόνου να θανατωθούν. Ο ψεκασμός θα είναι καθολικός με πλήρη διαβροχή του φυλλώματος κάθε πεύκου ανεξαρτήτως ύψους αυτού και με ψεκαστικό διάλυμα από 20 ως 25 λίτρα ανά πεύκο, ανάλογα με το μέγεθός του. Οι απαραίτητες εφαρμογές ανά δένδρο θα πραγματοποιηθούν χωρίς να προκύψουν ζημιές στο υπάρχον φυτικό υλικό. Ο ψεκασμός θα πραγματοποιηθεί τόσο με ανυψωτικό καλαθοφόρο μηχάνημα, όσο και με επίγειο ψεκαστικό μηχάνημα σε περιπτώσεις που η θέση των πεύκων δεν επιτρέπει την πρόσβαση στο ανυψωτικό (εσωτερικό πάρκων και αλσυλλίων). Η ολοκλήρωση των ψεκασμών θα πραγματοποιηθεί στη διάρκεια 15-20 ημερών, λόγω της βιολογίας του εντόμου. Για το λόγο αυτό θα υπάρχουν τουλάχιστον 2 συνεργεία τα οποία θα δουλεύουν ταυτόχρονα σε περισσότερες από μία Δημοτικές Ενότητες, καθ υπόδειξιν της επιβλέπουσας Υπηρεσίας. Οι ψεκασμοί στα σχολεία θα γίνονται σε μέρες αργίας. Μετά την ολοκλήρωση των ψεκασμών, οι χώροι θα παραδίδονται καθαροί με ευθύνη της εταιρείας. Δεν θα πραγματοποιούνται ψεκασμοί όταν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει τις επόμενες 2-3 μέρες μετά τον ψεκασμό, τότε αυτός θα επαναληφθεί. Όσον αφορά την επιμέτρηση των εκτελεσμένων εργασιών, επειδή όλα τα πεύκα δεν έχουν το ίδιο μέγεθος, ο αριθμός των πεύκων που ψεκάστηκαν θα επιμετράται αναλογικά με βάση το εξής κριτήριο: τρία (3) νεαρά πεύκα με περίμετρο κορμού μέχρι 25cm επιμετρώνται ως ένα (1).  

Η εργολαβία έγινε  με σκοπό την πρόληψη και τον περιορισμό της πιτυοκάμπης ( Lepidoptera Thaumetopoeidae ) που προσβάλει τα πεύκα και του εντόμου ρυγχοφόρου  ( Rhynchophorus ferrugineus ) που προσβάλει τα φοινικοειδή και αφορά τα δέντρα που βρίσκονται σε δενδροστοιχίες, πλατείες, πάρκα, σχολικούς κήπους κλπ εντός των ορίων του Δήμου Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης.

προυπολογισμός έργολαβίας 60.000,00 ευρω πλέον ΦΠΑ

Εφαρμογή 2018-2019

Αφορά

Καταπολέμιση Πυτιοκάμπης σε  9.150,00 δένδρα

Κοπή και κάψψιμο κουκουλιών σε 2.500,00 δένδρα

και Προστασία  Φοινικοειδών σε  60,00 δένδρα

Σχετικές Δημοσιεύσεις