Λειτουργίες και αποτελέσματα φυτεμένων δωμάτων

Υπάρχουν διαφόρων ειδών αλληλοεξαρτώμενες λειτουργίες και αποτελέσματα που αφορούν στα φυτεμένα δώματα: Οικολογικοί παράμετροι Η προάσπιση της οικονομίας και του περιβάλλοντος H εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο

Σε κάθε περίπτωση η σπουδαιότητα και η ιεράρχηση των παραπάνω λειτουργιών διαφέρουν. Οι λειτουργίες και τα αποτελέσματαμελετώνται για την εκτίμηση των κατασκευών στα πλαίσια της συμβατότητας τους με το περιβάλλον και την εξομάλυνση της περιβαλλοντικής επίδρασης, μια διαδικασία στην οποία η βαρύτητα που δίνεται σε κάθε παράγοντα διαφέρει ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες.

Για την εξασφάλιση των ζητούμενων λειτουργιών και αποτελεσμάτων είναι απαραίτητο, με κατάλληλους στόχους, να τεθούν ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά στη σύνθεση και στην πυκνότητα της κατασκευής, καθώς και στο ύψος και στο είδος του πρασίνου.

Α) Οικολογικά Οφέλη και Λειτουργικά Αποτελέσματα

- Περιοχές που προστατεύονται μπορούν να παρέχουν είδη προς εξαφάνιση από τη χλωρίδα και την πανίδα σε ανεπτυγμένες αστικά περιοχές

- Μείωση της απορροή των όμβριων υδάτων μετά από έντονες βροχοπτώσεις και το νερό που συγκρατείται μπορεί να αποδοθεί πάλι στη φύση μέσω της εξάτμισης και της διαπνοής

- Βελτίωση του μικροκλίματος με την αποφυγή ακραίων τιμών της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας, τη μείωση της έντασης της ακτινοβολίας που ανακλάται, την αύξηση της ατμοσφαιρικής υγρασίας και τον καλύτερο έλεγχο των επιπέδων της σκόνης στην ατμόσφαιρα σε σχέση με στέγες που καλύπτονται από σκληρά υλικά

- Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης νερού

Β) Οικονομικά και Λειτουργικά Αποτελέσματα

- Μείωση της ποσότητας των υδάτων που απορρέει στο σύστημα των αποχετευτικών αγωγών λογω συγκράτησης ποσοστού στο πράσινο δώμα και μείωση ταχύτητας απορροής του νερού

- Μείωση των κατασκευαστικών απαιτήσεων της στέγης όσον αφορά στο φυσικό, χημικό ή βιολογικό στρες και ταυτόχρονα και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υδατοστεγανών μεμβρανών λόγω των μειωμένων αυξομειώσεων της θερμοκρασίας

- Μείωση του κινδύνου φθοράς των υδατοστεγανών μεμβρανών από εξωτερικές μηχανικές πιέσεις, όπως επίσης και της αρνητικής επίδρασης των ανέμων

- Προστασία από πιθανότητα πυρκαγιάς

- Ενίσχυση της ηχομόνωσης του κτιρίου

- Βελτίωση της θερμομόνωσης του κτιρίου τόσο κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού

- Μείωση του συντελεστή εκτόνωσης όσον αφορά στο αποχετευτικό σύστημα της περιοχής

- Δυνατότητα συγκράτησης νερού από βροχοπτώσεις

- Οικονομικότερη λειτουργία του αστικού συστήματος αποχέτευσης

- Άνοδος της αξίας των ακινήτων λόγω αισθητικής αναβάθμισης

- Αύξηση του ποσοστού πρασίνου στην πόλη

Σχετικές Δημοσιεύσεις